بهره برداری، نگهداری و تعميرات

توضیحات

  • ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعميرات برای بيش از ۱۵۰ مگاوات نيروگاه توليد پراکنده به نفع بخش خصوصی يا برای واحدهای نيروگاهی، شرکت متین انرژی را به عنوان يکی از معتبرترين ارائه دهندگان اين نوع خدمات در کشور مطرح ساخته است. تامين نيروی انسانی مجرب برای بهره برداری مستمر نيروگاه، نظارت بر پرسنل مستقر در سايت جهت بهره برداری و همچنين انجام نگهداری و تعميرات در کارکرد و يا فواصل زمانی مشخص و منطبق بر استانداردهای سازندگان مولدها، از خدمات شرکت متین انرژی محسوب می شود. با توجه به اينکه سيستم نيروگاه های توليد پراکنده و توليد همزمان برق، حرارت و برودت (CHP/CCHP)از تجهيزات متعدد مکانيکی و الکتريکی تشکيل شده است، احتمال بروز خطا در هر يک از قطعات و به دنبال آن بروز خاموشی اجتناب ناپذير است. تيم عيب يابی و تعميرات پيشرفته شرکت متین انرژی با سال ها تجربه بهره برداری و تعميرات مولدها و نيروگاه های متعدد، و نيز با گذراندن آموزش های تخصصی در کارخانه های سازندگان و تامين کنندگان معتبر جهانی، خدمات عيب يابی و تعميرات تخصصی پيشرفته نيروگاه های توليد پراکنده را ارائه می نمايند.
ارائه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعميرات برای بيش از ۱۵۰ مگاوات نيروگاه توليد پراکنده به نفع بخش خصوصی يا برای واحدهای نيروگاهی، شرکت متین انرژی را به عنوان يکی از معتبرترين ارائه دهندگان اين نوع خدمات در کشور مطرح ساخته است.  تامين نيروی انسانی مجرب برای بهره برداری مستمر نيروگاه، نظارت بر پرسنل مستقر در سايت جهت بهره برداری و همچنين انجام نگهداری و تعميرات در کارکرد و يا فواصل زمانی مشخص و منطبق بر استانداردهای سازندگان مولدها، از خدمات شرکت متین انرژی محسوب می شود.  با توجه به اينکه سيستم نيروگاه های توليد پراکنده و توليد همزمان برق، حرارت و برودت (CHP/CCHP)از تجهيزات متعدد مکانيکی و الکتريکی تشکيل شده است، احتمال بروز خطا در هر يک از قطعات و به دنبال آن بروز خاموشی اجتناب ناپذير است.  تيم عيب يابی و تعميرات پيشرفته شرکت متین انرژی با سال ها تجربه بهره برداری و تعميرات مولدها و نيروگاه های متعدد، و نيز با گذراندن آموزش های تخصصی در کارخانه های سازندگان و تامين کنندگان معتبر جهانی، خدمات عيب يابی و تعميرات تخصصی پيشرفته نيروگاه های توليد پراکنده را ارائه می نمايند.