آموزش

توضیحات

  • متخصصان شرکت متین انرژی با گذراندن دوره هاي آموزشی در کارخانجات معتبرترين سازندگان مولدهای توليد پراکنده در دنيا و همچنين برخورداری از سال ها تجربه در بهره برداری بلند مدت از نيروگاه های توليد پراکنده، آماده ارائه آموزش های لازم (به صورت تئوری و عملی) به پرسنل سرمايه گذاران نيروگاهی، به منظور توانمندسازی آنها جهت بهره برداری روزانه از نيروگاه می باشند.
متخصصان شرکت متین انرژی با گذراندن دوره هاي آموزشی در کارخانجات معتبرترين سازندگان مولدهای توليد پراکنده در دنيا و همچنين برخورداری از سال ها تجربه در بهره برداری بلند مدت از نيروگاه های توليد پراکنده، آماده ارائه آموزش های لازم (به صورت تئوری و عملی) به پرسنل سرمايه گذاران نيروگاهی، به منظور توانمندسازی آنها جهت بهره برداری روزانه از نيروگاه می باشند.