خدمات مهندسی در زمینه نیروگاه های تولید پراکنده برق

توضیحات

  • مهندسی و اجرای سیستم دیزل ژنراتور جهت کاربردهای Standby, Prime مورد نیاز واحد صنعتی طرح اتصال به شبکه شامل آنالیزهای (پخش بار، اتصال کوتاه، سیستم زمین، هماهنگی حفاظتی و پایداری شبکه) طراحی پایه و انتخاب Main Unit از حیث تعداد و ظرفیت و برآورد خروجی نیروگاه بسته به ساختگاه و بهره برداری طراحی و مهندسی ترانس Step Up متناسب با شبکه و نقطه اتصال و بر اساس طرح اتصال به شبکه طراحی، ساخت و نصب تابلوی قدرت، پاراللینگ و سنکرونایزینگ واحدها طراحی، ساخت و نصب تابلوهای MV سمت شبکه طراحی و اجرای سیستم زمین (Earthing & Lightning) نیروگاه، طراحی و اجرای Crane نیروگاه نصب مکانیکال واحد Heat exchanger های ژاکت و اگزوز نصب و پایپینگ سیستمهای Cooling, Gas Train, Lubrication Oil, Air Handling, Exhaust, Starting راه اندازی و سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه و تعمیرات و نگهداری نیروگاه
مهندسی و اجرای سیستم دیزل ژنراتور جهت کاربردهای Standby, Prime  مورد نیاز واحد صنعتی طرح اتصال به شبکه شامل آنالیزهای (پخش بار، اتصال کوتاه، سیستم زمین، هماهنگی حفاظتی و پایداری شبکه) طراحی پایه و انتخاب Main Unit از حیث تعداد و ظرفیت و برآورد خروجی نیروگاه بسته به ساختگاه و بهره برداری طراحی و مهندسی ترانس Step Up متناسب با شبکه و نقطه اتصال و بر اساس طرح اتصال به شبکه طراحی، ساخت و نصب تابلوی قدرت، پاراللینگ و سنکرونایزینگ واحدها طراحی، ساخت و نصب تابلوهای MV سمت شبکه طراحی و اجرای سیستم زمین (Earthing & Lightning) نیروگاه، طراحی و اجرای Crane نیروگاه نصب مکانیکال واحد Heat exchanger های ژاکت و اگزوز نصب و پایپینگ سیستمهای Cooling, Gas Train, Lubrication Oil, Air Handling, Exhaust, Starting راه اندازی و سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه و تعمیرات و نگهداری نیروگاه