مبدل حرارتی heat exchanger

توضیحات

  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی بازیاب (regenerative heat exchanger) و مبدل حرارتی هوا خنک (air cooled heat exchanger) جهت خنک کاری سیال خنک کاری ژنراتور ها و بازیافت گرما جهت پیش گرم هوای ورودی نیروگاه
طراحی و ساخت مبدل حرارتی بازیاب (regenerative heat exchanger) و مبدل حرارتی هوا خنک (air cooled heat exchanger) جهت خنک کاری سیال خنک کاری ژنراتور ها و بازیافت گرما جهت پیش گرم هوای ورودی نیروگاه