خرید تجهیزات جانبی نیروگاه

توضیحات

  • فرآیند خرید و کنترل کالا در احداث یک نیروگاه نقش بسزایی دارد. از آنجایی که عموما در بازار، به دلیل وجود تامین کنندگان غیر متخصص و نیز تجهیزات غیراصلی مشابه با تجهیزات اصلی، مدیریت عملیات خرید نقش کلیدی و بسزایی را در اجرا پروژه ها ایفا می کند. از این رو، با توجه به اشراف کامل شرکت متین انرژی بر بازار تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات نیروگاهی، پس از انتخاب نوع تجهیزات و تعیین لیست تامین کنندگان (Vendor List) فرآیند تطبیق آنها با مشخصات درخواستی صورت پذیرفته و سپس عملیات خرید کالا و تجهیزات با حداقل زمان و صرف مناسب ترین هزینه، انجام می گردد.
فرآیند خرید و کنترل کالا در احداث یک نیروگاه نقش بسزایی دارد. از آنجایی که عموما در بازار، به دلیل وجود تامین کنندگان غیر متخصص و نیز تجهیزات غیراصلی مشابه با تجهیزات اصلی، مدیریت عملیات خرید نقش کلیدی و بسزایی را در اجرا پروژه ها ایفا می کند.  از این رو، با توجه به اشراف کامل شرکت متین انرژی بر بازار تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات نیروگاهی، پس از انتخاب نوع تجهیزات و تعیین لیست تامین کنندگان (Vendor List) فرآیند تطبیق آنها با مشخصات درخواستی صورت پذیرفته و سپس عملیات خرید کالا و تجهیزات با حداقل زمان و صرف مناسب ترین هزینه، انجام می گردد.