خدمات مهندسی ویژه

توضیحات

  • در کنار خدمات مهندسی اصلی به منظور احداث نیروگاه های تولید پراکنده، برخی خدمات تخصصی نیز متناسب با نیاز هر پروژه، توسط شرکت متین انرژی به شرح زیر ارائه می گردد: طراحی تابلوهای خاص: با توجه به شناخت دقیق کارشناسان شرکت متین انرژی از نحوه عملکرد تجهیزات نیروگاه، تابلوهای خاص کنترلی و مدیریتی تولید و مصرف، متناسب با هر پروژه توسط شرکت متین انرژی طراحی و ساخته می گردد. نمونه دیگری از این تابلوهای خاص، تابلوهای مربوط به سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه در شرایط ویژه و غیر از حالت استاندارد می باشد. طراحی و اجرای سیستم Black Start: این سیستم ها معمولا بصورت استاندارد بر روی تجهیزات نیروگاه های تولید پراکنده نمی باشند و بنابر شرایط خاص هر پروژه طراحی و اجرا می گردند. طراحی و اجرای سیستم عملکرد جزیره ای نیروگاه: سیستم Islanding در برخی پروژه ها مورد نیاز می باشد که ممکن است تغییر حالت کاری نیروگاه از مد پارالل با شبکه به جزیره ای و بالعکس، متناوبا اتفاق بیفتد. کارشناسان شرکت متین انرژی پروژه های مختلفی با این قابلیت را با موفقیت به پایان رسانده اند. طراحی و مهندسی نیروگاه های کم صداLow Noise با توجه به اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک اغلب در محل مصرف نصب می گردند، طراحی و اجرای سیستم های کاهش صدای نیروگاه تا حد مناطق مسکونی، از خدماتی است که توسط شرکت متین انرژی ارائه می گردد.
در کنار خدمات مهندسی اصلی به منظور احداث نیروگاه های تولید پراکنده، برخی خدمات تخصصی نیز متناسب با نیاز هر پروژه، توسط شرکت متین انرژی به شرح زیر ارائه می گردد:  طراحی تابلوهای خاص:  با توجه به شناخت دقیق کارشناسان شرکت متین انرژی از نحوه عملکرد تجهیزات نیروگاه، تابلوهای خاص کنترلی و مدیریتی تولید و مصرف، متناسب با هر پروژه توسط شرکت متین انرژی طراحی و ساخته می گردد. نمونه دیگری از این تابلوهای خاص، تابلوهای مربوط به سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه در شرایط ویژه و غیر از حالت استاندارد می باشد.   طراحی و اجرای سیستم Black Start:  این سیستم ها معمولا بصورت استاندارد بر روی تجهیزات نیروگاه های تولید پراکنده نمی باشند و بنابر شرایط خاص هر پروژه طراحی و اجرا می گردند.  طراحی و اجرای سیستم عملکرد جزیره ای نیروگاه:  سیستم Islanding در برخی پروژه ها مورد نیاز می باشد که ممکن است تغییر حالت کاری نیروگاه از مد پارالل با شبکه به جزیره ای و بالعکس، متناوبا اتفاق بیفتد. کارشناسان شرکت متین انرژی پروژه های مختلفی با این قابلیت را با موفقیت به پایان رسانده اند.   طراحی و مهندسی نیروگاه های کم صداLow Noise  با توجه به اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک اغلب در محل مصرف نصب می گردند، طراحی و اجرای سیستم های کاهش صدای نیروگاه تا حد مناطق مسکونی، از خدماتی است که توسط شرکت متین انرژی ارائه می گردد.