طراحی، ساخت و نصب کولرهوایی نیروگاه مقیاس کوچک

توضیحات

  • دسته بندی: نیروگاه مقیاس کوچک
  • وضعیت: انجام شده
  • توضیحات: طراحی، ساخت و نصب کولرهوایی در توان های مختلف جهت خنک سازی سیال خنک کاری نیروگاه مقیاس کوچک
طراحی، ساخت و نصب کولرهوایی در توان های مختلف جهت خنک سازی سیال خنک کاری نیروگاه مقیاس کوچک