متن خبر

  • استاندارد ISO8528-1 چهار مدل توان برای ژنراتور تعریف نموده است توان ESP (Emergency Standby Power) توان PRP (Prime Rated Power) توان LTP (Limited-Time Power) توان COP (Continuous Operation Power) توان DCC (Data Center Continuous Rating) توان ESP (Emergency Standby Power) کاربرد ژنراتور در این توان در شرایطی است که تامین توان توسط ژنراتور در بازه زمانی توقف / قطع توان توسط منبع اولیه (شبکه) و یا به منظور تست ژنراتور صورت میگیرد. استاندارد ISO 8528-1 توان Standby را بصورت ماکزیمم توان قابل تامین ژنراتور برای مصرف کننده با نمودار بار متغیر برای حالتی که مجموع زمان کارکرد سالیانه از 200 ساعت تجاوز ننماید تعریف می کند. علاوه بر این متوسط مقدار بار در بازه 24 ساعته نباید از 70 درصد مقدار توان تعریف شده ژنراتور برای این حالت تجاور نماید مگر اینکه مقادیر بیشتر توسط سازنده ژنراتور مورد تایید قرار گرفته باشد. نحوه محاسبه مقدار متوسط بار (Ppa) مطابق با فرمول و نمودار ذیل می باشد. توجه داشته باشید که در محاسبه توان متوسط بارهای متغیر ، توان های کمتر از 30 درصد توان ESP معادل 30 درصد منظور شده و زمان در مواقعی که ژنراتور در حالت توقف می باشد در محاسبه منظور نمی گردد. تعاریف مربوط به توان ژنراتور توان ESP فقط برای کاربردهایی پیشنهاد می گردد که ژنراتور بعنوان Backup یا پشتیبان برای شبکه برق یا یک منبع اولیه تامین انرژی دیگر استفاده گردد. در مفهوم کاربردی این توان ، کارکرد بصورت Parallel یا موازی با شبکه کاربرد ندارد و برای کاربردهایی که نیاز به Parallel شدن با شبکه داشته باشند شرایط لحاظ شده در توان های Prime Power یا Base Load Rating کاربرد بیشتری دارند. چند نمونه از کاربردهای توان در حالت ESP به قرار ذیل می باشد: حالت Emergency یا اضطراری (مانند سیستم های Backup یا پشتیبان مورد نیاز برای حفاظت جان انسان ها ، مواردی که در کارکرد آنها اجبار قانونی وجود دارد مانند سیستم های حمل و نقل و خدمات شهری ، یا برای بارهای حساس با کاربرد بحرانی) سیستم های Standby یا جایگزین و آماده بکار ( مواردی که اجبار و حکمی برای آن وجود ندارد ولی به منظور کاهش زیان اقتصادی یا آسیب وارده به تجهیزات در زمان قطع شبکه بکار میرود) توان PRP (Prime Rated Power) کاربرد ژنراتور در این توان در شرایطی است که تامین توان الکتریکی توسط ژنراتور در قالب شرایط مشخص قرارداد شده و به منظور تامین / خرید انرژی مورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ISO 8528-1 توان Prime را بصورت ماکزیمم توان قابل تامین ژنراتور برای مصرف کننده با نمودار بار متغیر برای مدت زمان نامحدود در سال ، تعریف می نماید. علاوه بر این متوسط مقدار بار در بازه 24 ساعته نباید از 70 درصد مقدار توان تعریف شده ژنراتور برای این حالت تجاور نماید مگر اینکه مقادیر بیشتر توسط سازنده ژنراتور مورد تایید قرار گرفته باشد. نحوه محاسبه مقدار متوسط بار (Ppa) مطابق با فرمول و نمودار ذیل می باشد. توجه داشته باشید که در محاسبه توان متوسط بارهای متغیر ، توان های کمتر از 30 درصد توان ESP معادل 30 درصد منظور شده و زمان در مواقعی که ژنراتور در حالت توقف می باشد در محاسبه منظور نمی گردد. توان دیزل ژنراتور چند نمونه از کاربردهای توان در حالت PRP به قرار ذیل می باشد: تامین برق و توان الکتریکی در نقاطی که شبکه برق سراسری در دسترس نمی باشد. تامین برق در محل مورد نیاز بر اساس قرارداد مشخص با تعیین زمان کارکرد و مقدار توان مورد نیاز پیک زایی و کارکرد بر اساس برنامه های کاهش توان اخذ شده از شبکه توان LTP (Limited-Time Power) استاندارد ISO 8528-1 توان LTP را بعنوان ماکزیمم توان قابل تامین ژنراتور بصورت ثابت برای مدت 500 ساعت کارکرد در سال ، تحت شرایط کار و دوره های تعمیر و نگهداری تعیین شده توسط سازنده ژنراتور ، تعریف می نماید. کاربرد توان LTP معمولا برای تامین توان الکتریکی با مقدار ثابت در حالت هایی چون پیک زایی و کاربردهایی که نیاز به کارکرد parallel با شبکه داشته و مدت زمان حداکثر 500 ساعت در سال است می باشد. تعاریف مربوط به توان دیزل ژنراتور توان COP (Continuous Operation Power) استاندارد ISO 8528-1 توان COP را بعنوان ماکزیمم توان قابل تامین ژنراتور بصورت ثابت برای مدت زمان نامحدود در سال ، تحت شرایط کار و دوره های تعمیر و نگهداری تعیین شده توسط سازنده ژنراتور ، تعریف می نماید. تعاریف مربوط به توان دیزل ژنراتور بیشترین کاربرد ژنراتور تحت شرایط توان COP جهت : تامین توان الکتریکی برای بارهای با مقدار ثابت تامین توان الکتریکی برای مدت زمان نامحدود اجرای پروژه های CHP (Combined Heat & Power)
مفاهیم توان ژنراتور بر اساس شرح استاندارد ISO 8528