متن خبر

  • سرمایه گذار جهت صدور مجوز احداث مولد های مقیاس کوچک بر اساس ظرفیت درخواستی به واحدهای مشخص شده به شرح ذیل مراجعه نمایند: جهت احداث نیروگاه با ظرفیت تولید زیر ۷ مگاوات : شرکتهای توزیع جهت احداث نیروگاه با ظرفیت تولید بالای ۷ الی ۲۵ مگاوات:شرکتهای برق منطقه ای برای این منظور از طریق سامانه http://iranchp.moe.gov.ir و ثبت نام در این سایت ، از طریق این سامانه طبق مقرارات جاری مجوز های ذیل صادر خواهند شد. درخواست معرفی نامه جهت استعلام های اولیه از اداره گاز-شهرک های صنعتی – امور اراضی و یا سایر ارگان های مربوطه درخواست مجوز موافقت نامه احداث در خواست مجوز اتصال به شبکه درخواست تاییدیه فنی درخواست پروانه احداث درخواست عقد قرارداد از شرکتهای برق منطقه ای مشروط بر داشتن پروانه احداث موافقت نامه احداث نیروگاه مقیاس کوچک گازی چیست؟ موافقت نامه احداث مجوزی است که به موجب آن مراتب موافقت اصولی وزارت نیرو برای احداث مولد اعلام می‌شود. این مجوز عمدتا برای تدارکات لازم جهت اخذ پروانه احداث ، آماده سازی مراحل اجرایی احداث و نیز اخد پروانه احداث کاربرد دارد. مراحل اخذ و دریافت موافقت نامه احداث : درخواست کتبی به برق منطقهای و یا شرکت توزیع با توجه یه ظرفیت مگاوات درخواستی مراجعه به سایت خدمات الکترونیک وازرت نیرو به آدرس iranchp عضویت در سایت و تکمیل درخواست موافقت نامه (انتخاب واحد جلب مشارکت، تعیین ظرفیت، اطلاعات شرکت و اعضای اصلی و کارکنان، اطلاعات مالی و مدیریتی و….) ارزیابی درخواست موافقت نامه بر اساس پیوست دوم دستورالعمل مولد مقیاس کوچک صدور موافقت نامه با اعتبار شش ماهه پروانه احداث نیروگاه گازی کوچک چیست ؟ پروانه احداث مجوزی است که به موجب آن سرمایه گذار اجازه می‌بابد با رعایت استاندارد فنی و مشخصات و شرایطی که در پروانه ذکر شده است نسبت به احداث مولد نیروگاه مقیاس کوچک اقدام نماید. مراحل اخذ پروانه احداث به شرح ذیل است: درخواست اخذ اطلاعات شبکه از واحد های جلب مشارکت برای مطالعه اتصال به شبکه بر اساس دستور العمل اتصال منابع تولید پراکنده درخواست تاییدیه اتصال از طریق سایت http://iranchp.moe.gov.ir/ درخواست تاییدیه فنی مولد از طریق سایت فوق اخد تاییدیه شرکت گاز مبنی بر تامین میزان ظرفیت مورد نیاز گزارش مالی و یا تایید فرم مشاور سرمایه گذاری درخواست پروانه احداث صدور پروانه احداث دارای اعتبار یک ساله
مراحل دریافت مجوز احداث نیروگاه مقیاس کوچک CHP