متن خبر

  • دراین مقاله به بررسی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت درمنازل مسکونی پرداخته شده است سیستم های تولید همزمان مورد بررسی ژنراتورهای گازسوز پیلهای سوختی و میکروتوربین ها می باشند برایانتخاب سیستم تولیدهمزمان مناسب برای یک منزل مسکونی ملاحظات بسیار مهمی می بایست مدنظر قرارگیرد دراین مقاله از دومعیار اساسی نرخ حرارت به توان و نرخ صرفه جویی درانرژی بهره گرفته شده است از این رو در مقدمه به بررسی سیستمهای تولید همزمان و نقش آنها درمدیریت سمت تقاضا پرداخته شدها ست دربخش دوم مقاله بیان مساله و نمونه عملی مورد بررسی شرح داده شده دربخش سوم به ارزیابی کامل و انتخاب بهینه سیستمهای تولید همزمان برای منازل مسکونی درقالب مثال عنوان شده پرداخته شده و دربخش آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه شده است. نویسندگان جلال الدین صدری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران_اداره برق اضطراری
بهینه سازی سیستم های CHP برای ساختمان ها و نقش آن