متن خبر

  • تایید پیشنهاد فنی و مستندات طراحی جهت شرکت در مناقصه طراحی نیروگاه خورشیدی 4000 مگاواتی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره برداری انرژی برق (ساتبا)، افتخاری دیگر از تیم فنی و مهندسی شرکت متین انرژی جهت حضور در بین شرکت های فعال در زمینه طراحی و ساخت نیروگاه های تجدید پذیر
ارزیابی دانش فنی شرکت متین انرژی توسط ساتبا